အစုိးရသစ္ရဲ႕ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ဘာေတြေမွ်ာ္လင့္လို႔ရလဲ – အယ္ဒီတာစကား၀ိုင္း | DVB