ဦးေရႊမန္းေခါင္းေဆာင္သည့္ေကာ္မရွင္ ဥပေဒနဲ႔မညီေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကန္႔ကြက္ (႐ုပ္သံ)

သူရဦးေရႊမန္းဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီဘူးလို႔   တပ္မေတာ္က ကန္႔ကြက္လိုက္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေကာ္မရွင္ကို တစ္ႏွစ္သက္တမ္းတိုးတာ၊ အဖြဲ႔၀င္တဦး ႏႈတ္ထြက္တာ၊ အစားျပန္ခန္႔အပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက သေဘာတူ မတူ သေဘာထားေတာင္းခံတာမွာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က ကန္႔ကြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ “ဒီေကာ္မရွင္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇(ခ)၊ ၇(ဂ) နည္းဥပေဒ ၁၀၅ တို႔အရ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ လံုးဝ ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိပါဘူး၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၈၊ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေကာ္မ ရွင္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ခြင့္ျပဳထားၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၁၅၁ အရ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာလည္း ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ပုဒ္မ ၁၁၈ ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျပဌာန္းထားရွိပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔မွာ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ အာဏာအပ္ ႏွင္းထားရွိပါတယ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ အာဏာ အပ္ႏွင္းထားျခင္းမရွိပါဘူး၊  ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေကာ္မရွင္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဖြဲ႔စည္းပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း တင္ျပပါတယ္၊”လို႔ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းတာဟာ အၿမဲတမ္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ မဟုတ္ပဲနဲ႔ ယာယီသေဘာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္လို႔လည္း  ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က ေျပာသြားပါတယ္။ “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းတာကိုလည္း ဒီလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီေတြရဲ႔ ေပးပို႔တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြမွ အပ က်န္အေၾကာင္းအ ရာေတြကို ေလ့လာဖို႔အတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီလိုဖြဲ႔စည္းေဆာက္ရြက္ျခင္းဟာလည္း လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ားကဲ့သို႔ အၿမဲတမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ မဟုတ္ပဲနဲ႔ ယာယီသေဘာမ်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းတဲ့ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ ဆန္းစစ္ေရးေကာ္မ ရွင္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကိစၥေတြရွိမယ္ဆိုရင္ ဥပေဒေတြ ႐ုပ္သိမ္းဖို႔ ျပင္ဆင္ဖို႔ ရုတ္သိမ္းအသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲဲ ကိစၥေတြဟာ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္၊ ဒီကိစၥေတြဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အညီ ေကာ္မရွင္ေတြကေနၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္” ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းတဲ့ အခါမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္ျခင္းရိွမရိွကို ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးရဲ႕ စိစစ္သေဘာထား ခ်မွတ္ေပးဖို႔ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၀ ဦးက လက္မွတ္ထုိးၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ခံုရံုးကို တင္သြင္းထားၿပီး ျဖစ္တယ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္ျခင္းရိွမရိွ ခံုရံုးကေနျပီးေတာ့ စိစစ္သေဘာထား ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳေသးမီ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ထပ္မံသက္တမ္းတိုးျခင္း မလုပ္သင့္ဘူးလို႔လည္း တပ္ကိုယ္စားလွယ္က လႊတ္ေတာ္မွာေျပာသြားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥမ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းတာနဲ႔ သက္တမ္းတိုးတာကို   အခုလို တပ္မေတာ္ဘက္က ကန္႔ကြက္ခဲ့ေပမယ့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္တာမွာ ေထာက္ခံမဲမ်ားတဲ့အတြက္ ေကာ္မရွင္ ၁ ႏွစ္သက္တမ္းတုိးတာကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up