ေဒၚခင္၀င္း ေသနတ္ထိမွန္ ေသဆုံးဟု ဆုံးျဖတ္သျဖင့္ လူသတ္မႈဖြင့္စြဲဆိုရန္ လမ္းပြင့္ | DVB