စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ အတိုး ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ် | DVB