ဂျပန်နိုင်ငံ လုပ်ငန်းနယ်ပယ် ၁၄ ခုအတွက် မြန်မာလုပ်သားများကို ခေါ်မည် | DVB