လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းဆနၵျပမႈနွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ - DVB