တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကားတစီး ေရစီးႏွင့္ေမ်ာပါၿပီး သဲထဲနစ္ျမဳပ္ | DVB