အမ်ားျပည္သူအၾကား ေဆးလိပ္ေသာက္သူကို ထိေရာက္စြာအျပစ္ေပးပါ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္) | DVB