ၿမိတ္ၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည့္ ကုမၸဏီကုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပန္႐ုပ္သိမ္းမည္ | DVB