လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အတက္အက် (အယ္ဒီတာအာေဘာ္) | DVB