ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ သုံးစြဲမႈ မမွ်သျဖင့္ အလွည့္က်မီးျဖတ္ေနဟု လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာေျပာ | DVB