ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ကမ္းနားလမ္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု) | DVB