တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္) | DVB