ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး စစ္ေဘာင္က်ယ္ေစသည့္ ျပင္ဆင္မႈမျဖစ္ေစလို (အယ္ဒီတာအာေဘာ္) | DVB