ဖုန္းေဘလ္ မေလ်ာ္မကန္ ျဖတ္သည့္ကိစၥ ထိေရာက္စြာ အေရးယူပါ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္) | DVB