တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ဆႏၵျပ (ဓာတ္ပံု) | DVB