အန္စီေအအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈ အစိုးရႏွင့္အပစ္ရပ္အဖြဲ႔တို႔ နားလည္မႈလြဲဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုး ေျပာ | DVB