ေရနံလက္ယက္တြင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ရန္ပုံေငြေတြကုိ လႊဲသြားတာမရွိဘူး – မေကြးတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (႐ုပ္သံ) | DVB