သံလြင္ျမစ္ကူးတံတားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားအမည္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္မဲခြဲဆံုးျဖတ္ - DVB