ေရွ႕ေနဦးကုိနီ လုပ္ႀကံခံရမႈ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး - အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း - DVB