အေရးပါတဲ့ အရပ္ဘက္ရာထူးေတြကို စစ္အရာရွိေတြ ခန္႔အပ္မႈ ဆန္႔က်င္ေနၾက | DVB