ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္ေရးဆြဲရန္ ယူအန္ေအႏွင့္ ယူအန္အက္ဖ္စီ ေဆြးေႏြး