လူထုအသုံးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္ ၿဗိတိန္ျပည္သူ ေသာင္းခ်ီ ဆႏၵျပ | DVB