ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကိစၥေဆြးေႏြးသည့္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း သတိေပးခံရ - DVB