အမႈဖြင့္ခံထားရသည့္ ဦးကိုကိုႀကီး တရား႐ုံးသြားေသာ္လည္း တရားသူႀကီး ေရာက္မလာ - DVB