ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး အနည္းဆုံး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ခြင့္ျပဳ

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးပါ၀င္မႈ အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ဖို႔ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ေလာ္ခီးလာေဆြေႏြးပြဲ ၅ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက သေဘာတူလိုက္ပါတယ္။ တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ ပဏမသေဘာတူညီခ်က္မႈၾကမ္း အခန္း ၅ အပိုဒ္ ၂၃ မွာပါတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးပါ၀င္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ အခ်ဳိးအစားနဲ႔ ဆိုတဲ့အပိုင္းမွာ အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ဖို႔ ေလာ္ခီးလာအစည္းအေ၀း ၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ ျဖစ္တဲ့ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔က လက္နက္ကုိင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ သေဘာတူလိုက္ၾကပါ။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြပါ၀င္လာႏိုင္ေရးကို တိုင္းရင္းသားအမ်ဳိးသမီး ၁၃ ဖြဲ႔ပူးေပါင္းထားတဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏိုင္ငံ)က အစည္းအေ၀းပြဲမွာ သံုးသပ္ အႀကံျပဳခ်က္အေနနဲ႔ တင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ရဲ႕ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ သံုးသက္အႀကံျပဳခ်က္ေတြထဲမွာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါ၀င္လာဖို႔နဲ႔ လြတ္လပ္ေသာ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ လိုအပ္သလို လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေပးဖို႔နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္လည္း လံုၿခံဳတဲ့အာမခံခ်က္ ေတြရွိဖို႔လိုတယ္လို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြေဆြးေႏြးတဲ့ ေလာ္ခီးလာအစည္းအေ၀းဟာ သက္မွတ္ရက္ထက္ ရက္ထပ္တိုးေဆြးေႏြးမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲ ၆ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ေတာ့ အန္စီေအ မႈၾကမ္းမွာ ေဆြးေႏြးဖို႔က်န္တဲ့ အခန္း ၆ နဲ႔ ၇ ကိုေဆြးေႏြးၿပီး ႏိုင္ငံေရးမႈေဘာင္နဲ႔ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြး အတည္းျပဳခ်က္ရယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up