ႀကီးမားလာတဲ့ လူေမွာင္ခို ကုန္ကူးမႈမ်ား၊ ရင္းျမစ္နဲ႔ အႏၱရာယ္ - DVB