၅၉ (စ) မျပင္လည္း ေဒၚစု သမၼတျဖစ္ႏိုင္တယ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာသည္ႏွင့္အမွ် စစ္အစိုးရလက္ထက္က ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား မျပင္ဆင္ ႏိုင္ေသးသည့္အတြက္ အတိုက္ခံပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ေ၀းကြာေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းက သံုးသပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ၅၉ (စ) မျပင္လည္း သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ၆ ပြင့္ဆိုင္ေတြဆံုပြဲအား အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုျဖစ္ခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ၆ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ေနသည့္ ၅၉  (စ) လံုးကို ျပင္ဆင္ေပးရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲကို ေမလအတြင္းလုပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခဲ့သည့္အတိုင္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၄၃၆ အား ျပင္ဆင္ရန္ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) အား ျပင္ဆင္မည္မျပင္ဆင္မည္မွာ ေသခ်ာမႈမရွိေပ။ ျပည္သူအားလံုး ေထာက္ခံခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးကဲမ်ားမွ ေျပာေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) လံုးအား ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတျဖစ္ေစခ်င္သည့္သူမ်ားကသာ ျပင္ဆင္လိုသည့္ ဆႏၵရွိေနၾကသည္။ က်န္သူမ်ားသည္ ျပည္သူေထာက္ခံမႈ မရရွိခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ပုဒ္မ ၅၉ (စ) မွအပ က်န္ပုဒ္မတိုင္းကို ျပင္ဆင္လိုၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါဖြဲ႔စည္းပံုသည္ အသစ္ျပန္ေရးရမည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းက ခံယူထားသည္။ တဖက္တြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပေပးရမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ႏို၀င္ဘာလ ဆန္းထဲတြင္ က်င္းပရန္ ေၾကညာထားသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ၇ လခန္႔အလိုတြင္ လူထုေထာက္ခံမႈ အျပည့္ရ ရွိထားသည့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ အန္အယ္လ္ဒီပါတီသည္ ယခုႏွစ္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိမည္ဟု ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ျပည္သူတခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ေနၾကသည္။ အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီ အႏိုင္ရရွိခဲ့မည္ဆိုပါက ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတျဖစ္ရန္အတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည့္ ၅၉ (စ) အား မျပင္ဆင္ေသးသည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္မွာ ေ၀းကြာလြန္းလွသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတျဖစ္ခ်င္သည္ဟု ကမၻာကို ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အခန္း ၃ တြင္ ျပဒါန္းထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတတို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ားထဲတြင္ မိသားစု၀င္မ်ားသည္ တိုင္းတပါးသားမ်ား မျဖစ္ရမည့္အျပင္ တိုင္းတပါး၏ေက်းဇူးတရားမ်ား၊ အခြင့္ေရးမ်ားႏွင့္လည္း ကင္းလႊတ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံသား မိုက္ကယ္အဲရစ္ႏွင့္လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး ရရွိခဲ့သည့္ သားႏွစ္ေယာက္သည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ ခံယူထားသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးထဲကို ၀င္လာခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀နဲ႔သာ ေနလာခဲ့ရသည္က မ်ားလြန္းေသာေၾကာင့္ မိသားစုႏွင့္အတူ ေနခဲ့ရသည္ကလည္း မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခင္ပြန္းသည္ ေသဆံုးသြားေသာ္လည္း သားႏွစ္ေယာက္မွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ျဖစ္ေနသည့္အခ်က္ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတ ျဖစ္ခြင့္မွာ ေ၀းကြာေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ မရွိခဲ့ပါက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီအႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္ သမၼတရာထူးေပးရန္အတြက္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီအေနျဖင့္ ပါတီဒုတိယေခါင္းေဆာင္အား ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျပည္သူမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသးေပ။ ထိုအခ်က္သည္ ျပည္သူအားလံုးသိခ်င္သည့္ အေျဖတခုျဖစ္သည္။ မည္ဆိုပင္ဆိုေစ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ကို ထုတ္ေဖာ္မေျပာဆိုျခင္းသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရရွိခဲ့လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ သမၼတျဖစ္ရန္ လမ္းစတခု ရွိေနျခင္း ေၾကာင့္သာျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းက သံုးသပ္ေနၾကသည္။ “ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သံုးသပ္ခ်က္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထုအတြက္ သူမ ေပးဆပ္ခဲ့သည္ထဲက သူမဘ၀အတြက္ ေနာက္ဆံုးေပးဆပ္ရန္သာ က်န္ရွိေတာ့သည့္ ႏွလံုးသားတစုံအား ေပးဆပ္ဖို႔သာရွိေတာ့သည္။” ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအား စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးတီးမိေခါက္မိရွိသူ စုစုေပါင္း အေယာက္ ၅၀ ေက်ာ္အား ၅၉ (စ) လံုး မျပင္ဆင္ပါက ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတ ျဖစ္ႏိုင္သလားဆိုသည္ကို ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ “ဒီ ၅၉ (စ) မျပင္ဘဲနဲ႔ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သမၼတ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိကို မရွိဘူး” ဟု တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ ဦးဟန္ေရႊက ေျပာသည္။ “ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွမရွိဘူး။ ၅၉ (စ) လံုးမွာ ဒီလိုျပ႒ာန္းထားလ်က္သားနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမီးမလို႔ ဆိုၿပီး ဒါကို ေဖာက္ျဖတ္ၿပီးေတာ့ သမၼတျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ အကုန္လံုးသမိုင္းတရားခံ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။” အန္အယ္လ္ဒီပါတီကို ေထာက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းက “သမၼတမျဖစ္ေစခ်င္လို႔ ဒီ ၅၉(စ)နဲ႔ခ်ဳပ္ထားတာ” ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူက ေတာင္းဆိုသည့္ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသင့္သည္ဟုလည္း သူတို႔ကဆိုသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္တပ္က အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၁၂၁ တြင္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပိုင္ခြင့္ မရွိျခင္း ဆိုတဲ့အခ်က္ထဲတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ေထာင္ခ်ခံရသူ၊ စိတ္ေပါ့သြပ္သူ၊ လူမြဲအျဖစ္စာရင္း သြင္းခံထားရသူ၊ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ လက္ေအာက္ခံ အခြင့္ထူးရယူထားသူ၊ သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ား စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းသူသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မျဖစ္ရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေစရဆိုသည့္အခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအား ပုဒ္မ ၁၂၁ ျဖင့္ ၿငိစြန္းေသာ္လည္း ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ခြင့္ေပးထားသည္။ ျမန္္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက “တပ္မေတာ္သားေတြ ၀န္ထမ္းေတြကိုေတာင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႁခြင္းခ်က္ေပးထားႏိုင္ေသးတာပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကိုေရာ ဒီလို ႁခြင္းခ်က္အတိုင္း သမၼတအျဖစ္ ျဖစ္ခြင့္ေပးလို႔ မရဘူးလား” ဟုေျပာသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေနသည့္ ႏိုင္ငံတခုအတြက္ ဥပေဒအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ လႊတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီးျဖစ္သည့္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္း ေသာ္လည္း ႁခြင္းခ်က္ေပးလိုက္မည္ဆိုပါက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းက လက္ခံမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ေျပာသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးအား ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္သင့္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း  သူမ အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉(စ) အား ျပင္ဆင္မွသာလွ်င္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္မည္။ သို႔ေသာ္ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းတခုေတာ့ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ စစ္အစိုးရလက္ထပ္တြင္ ဘုန္းတရားခိုးအာဏာႀကီးမားခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔ လက္ထပ္တြင္ သူ၏  သားသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံသူအမ်ိဳးသမီးတဦးႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၏ သားသမီးတဦးသည္ ယခုလိုျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔အေနျဖင့္ သူသားအား သားအျဖစ္မွ စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီး လက္ရွိတာ၀န္္ကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုအခ်ိန္အခါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံသား မိုက္ကယ္အဲရစ္ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္ကို အျပစ္တင္ေနသည့္အခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ ယခုလို သာဓကမ်ား ရွိခဲ့ဘူးသည့္အတြက္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ျပည္သူက သမၼတ လုပ္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုလာခဲ့လွ်င္ ျပည္ပ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားသည့္ သားႏွစ္ေယာက္အား ျမန္မာႏိုင္ငံ သားအျဖစ္ ခံယူခိုင္းေစျခင္း သို႔မဟုတ္ သားအျဖစ္မွ အၿပီးတိုင္စြန္႔လႊတ္လိုက္မည္ဆိုပါက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) အား မျပင္ဆင္သည့္တိုင္ သမၼတ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ၅၉ (စ) အား မျပင္ဆင္သည့္တိုင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼျဖစ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးတခုျဖစ္သည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားသည့္ သားႏွစ္ေယာက္အား ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူခိုင္းေသာ္ သားႏွစ္ေယာက္သည္ လက္ခံေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသည္အထိ အခ်ိန္ဆြဲသြားႏိုင္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးကၽြမ္းက်င္သူတခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ သားႏွစ္ေယာက္အား သားအျဖစ္မွ အၿပီးတိုင္ စြန္႔လႊတ္လိုက္ရမည္ဆိုေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သမၼတျဖစ္ခ်င္သည့္အတြက္ အခုလိုကိစၥမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ရပါသည့္ဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား ခံႏိုင္ရည္ရွိမွျဖစ္မယ္ဟုလည္း ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းက သံုးသပ္ၾကသည္။ “ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခုလိုလုပ္မယ္ဆိုရင္ သာမန္ၾကည့္တယ္ဆိုရင္ သမၼတအရည္ခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္ကို လႊတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္အာဏာရွင္ဆိုတာ အာဏာရဖို႔အတြက္ ဘာမဆိုလုပ္ရဲတယ္။ ေလ်ာ့ေတာ့မတြက္နဲ႔” ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးႀကီးျမင့္ကေျပာသည္။ “၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကလည္း ေဒၚစုႏိုင္တာပဲ ဘယ္မွာ အာဏာလႊဲေပးလို႔လဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတျဖစ္ခြင့္ေပးမွာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ အခုလို လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ အႀကီးအက်ယ္ အပုဒ္ခ်ခံရလိမ္မယ္။” ထိုအခ်က္သည္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထု အမွန္တကယ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစခ်င္သည့္ စိတ္ရင္းအျပည့္အ၀ရွိမည္ဆိုပါက ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စိတ္ဓာတ္အတိုင္း စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ “မိသားစုအကုန္လံုးကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္တဲ့ အေနထား ေရာက္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အေတာ္ႀကီးကို စြန္႔လႊတ္ရမယ္။ က်ေနာ္တို႔သိသေလာက္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အမ်ားႀကီးလည္း စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ” ဟု ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ ဒုဥကၠ႒ ၂ ဦးေစာသန္းျမင့္ကေျပာသည္။ “ဒါကို အျမစ္ျဖတ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူအတြက္၊ ပါတီအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔တယ္ဆိုတာ ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္တယ္ေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ကအစ အင္မတန္ခက္ခဲတဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။” ယခုလို ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးခ်ခဲ့မယ္ဆိုလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီသည္ သူမ သမၼတျဖစ္ရန္အတြက္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ မဲအျပတ္အသတ္အႏိုင္ရမွျဖစ္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စစ္တပ္သည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၂၅ ရာခိုင္းႏႈန္းယူထားသည့္အတြက္ စစ္တပ္မွ တင္ေျမာက္သည့္ ဒုတိယသမၼတတစ္ေယာက္ရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သမၼတျဖစ္ရန္အတြက္ ဒုတိယသမၼတသံုးေယာက္ထဲမွ တစ္ဦးအား သမၼအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က တင္ေျမႇာက္သည့္ ဒုတိယ သမၼတျဖစ္ေသာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ သမၼတသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံသည့္ သူမ ဟုတ္ပါက သူမ သမၼတျဖစ္ခြင့္ လြဲေခ်ာ္သြားမွာျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးမျဖစ္ေရးသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီအေနျဖင့္ မဲအျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိမႈေပၚတြင္သာ မႈတည္ေနပါသည္။ ေအာင္သူ (ေဒးဒရဲ)

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up