--> လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ အလုပ္သမားေန႔အခမ္းအနား က်င္းပ (ဓာတ္ပုံ) - DVB