ရန္ကုန္ကုိ ခံစားပုံေဖာ္ၾကတဲ့ ‘တုိ႔ရန္ကုန္၊ တုိ႔အိမ္ရာ’ (ဓာတ္ပုံ) | DVB