ပစ္ခတ္မႈေတြရပ္တန္႔ရန္ ကိုးကန္႔တိမ္းေရွာင္အဖြဲ႔ ကမ္းလွမ္း | DVB