ေက်ာင္းသား၀တၱရား

ေရးသားသူ - ေမာင္ေအာင္ဆန္း အဂၤလိပ္စာေရးစရာႀကီး ႐ွိတ္စပီးယားက ကမၻာအလံုးစံုသည္ ဇာတ္ခံုမွ်သာတည္းဟု မိန္႔ႁမြက္ဖူး၏။ ထိုကမၻာ႔ဇာတ္ခံုတြင္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အ႐ြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အတန္းအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ ကိုယ္႔အခန္းကို ကိုယ္ကိုင္၍ ဇာတ္ႏိုင္ေအာင္ခင္းသြားရေလသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ သိၾကားတတ္ေသာ အခ်ိန္အ႐ြယ္မွစ၍ ေသသည္ထိေအာင္ မိမိ၏ အလုပ္၀တၱရားအျဖစ္႐ွိ၏။ ထို၀တၱရားကို ေၾကႁပြန္မွသာလွ်င္ ေလာက၌ လူျဖစ္က်ိဳးနပ္ေပမည္။ ကမၻာ၏ ေနာင္ေခတ္အေမြခံျဖစ္ၾကေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားတို႔မွာလည္း အထူးသျဖင့္ ၁၆ႏွစ္၊ ၁၇ႏွစ္မွ အထက္သို႔႐ွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာလည္း အဆိုပါ ၀တၱရားဥပေဒမွ မကင္းလြတ္ၾကေခ်။ ယင္းသို႔ျဖစ္လွ်င္ ေက်ာင္းသား၀တၱရားသည္ အဘယ္နည္း။ အျမင္က်ယ္က်ယ္ ၾကည့္ေလ႔႐ွိေသာသူတို႔သည္ ေက်ာင္းသားဆိုသည္မွာ တန္းစာက်က္၍ စာေမးပြဲေအာင္႐ံုမွ်ဟူေသာ အမ်ားအယူအဆ၏ တိမ္ျခင္းအျဖစ္ကို သိ႐ွိၾကေလၿပီ။ ထိုအယူအဆကား ေခတ္ေအာက္က်သည့္ အယူမွ်သာ ျဖစ္ေပမည္။ ပညာေရးကို ကၽြမ္းက်င္ေသာ ကမၻာ႔ပညာ႐ွိတို႔သည္ ေလာကေရး၊ ဓမၼေရး ျပႆနာအရပ္ရပ္တို႔ကို စီစစ္ေ၀ဖန္ေျဖ႐ွင္းတတ္ေသာ ပညာရပ္မွ စာအုပ္ေပစာကို အံ၍ရေသာအမွတ္သညာ၊ ႏွစ္ရပ္ကို ခြဲျခား၍ ထားေလသည္။ စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္သူသည္ ေလာကစစ္ပြဲတြင္လည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း႐ွိသည္ဟု မုခ်ဆတ္ဆတ္ မဆိုႏိုင္ေခ်။ ဤသို႔လွ်င္ စာေမးပြဲ၏ အေၾကာင္းသနစ္ကို ေဖာ္ထုတ္လာၾက၏။ An examination of examinations စာေမးပြဲမ်ား၏ အက်ိဳးအျပစ္ စစ္ေဆးခ်က္ဆိုေသာ စာအုပ္တြင္ ဤအခ်က္ကို ႐ွင္းလင္းျပသထားေပ၏။ စာေမးပြဲတစ္ခု၏ အေျဖစာ႐ြက္မ်ားကို စာစစ္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးအား စစ္ေဆးေစရာ အေျဖတစ္ခုတည္းကိုပင္ အမွတ္ေပးပံုျခင္းမတူသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ တဖန္ စာစစ္သူတစ္ဦးတည္း ၎တစ္ႏွစ္ခန္႔က ဖ်က္ခဲ႔ေသာအေျဖကို ေနာက္ထပ္စစ္ေဆးသည့္အခါ ပထမအမွတ္ေပးပံုႏွင့္ ေနာက္တစ္ခါ အမွတ္ေပးပံုျခင္းမွာ ကြာျခားသည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။ ကမၻာေက်ာ္ျပဇာတ္ေရးဆရာ ဘားနတ္ေ႐ွာကလည္း တရံေသာအခါက အတန္းထဲတြင္ ထိပ္က်ေသာေက်ာင္းသားသည္ ေလာကတြင္ ေအာက္ဆံုးထစ္ေရာက္တတ္သည္ဟု မိန္႔ဆိုဖူး၏။ ဤတြင္ ကမၻာေက်ာ္စာေရးဆရာႀကီး၏ အေရးအသားကို ၎ေရးသားသျဖင့္ ယံုၾကရမည္ဟု မဆိုလို၊ သို႔ရာတြင္ ၎ကား အေၾကာင္းမ႔ဲ မေရးသားရာ၊ ယင္းသို႔ျဖစ္ရကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကမၻာ႔ရာဇ၀င္တြင္ သာဓကအေထာက္အထားမ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကမၻာ႔ထိပ္တန္းက်ေရာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ စာေမးပြဲမ်ားတြင္ ထိပ္တန္းက်သူခ်ည္း မဟုတ္ေပ။ ဥပမာ အနည္းငယ္ထုတ္ျပရေသာ္ ယခုေခတ္ ကမၻာ႔ထိပ္တန္းသမားမ်ားတြင္ ဟစ္တလာႏွင့္ မူဆိုလိုနီတို႔သည္ ေက်ာင္းမွ်ပင္ ေကာင္းစြာမေနခဲ႔ရေပ။ မဟတၱမဂႏၵီသည္လည္း ေကာလိပ္ေက်ာင္းတြင္ ေရာက္ဖူး႐ံုမွ်႐ွိ၍ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ေနစဥ္အခါက ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္မ႐ွိေခ်။ ပန္ဒစ္ဂ်၀ါဟလာေန႐ူးသည္လည္း အဂၤလန္ျပည္႐ွိ နာမည္ေက်ာ္ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္တို႔မွ ေအာင္ျမင္ခဲ႔လင့္ကစား ေက်ာင္းသားအျဖစ္ျဖင့္ မ်ားစြာ မထူးခၽြန္လွ။ ဘီေအဂုဏ္ထူးတန္းတြင္ ဒုတိယတန္းမွ်သာ ရေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအခါက ၎အထက္ပထမရခဲ႔ေသာ သူတစ္ဦးမွာ ရန္ကုန္တြင္ ပါေမာကၡတစ္ဦးအျဖစ္ျဖင့္ ၎ကဲ႔သို႔ ေက်ာ္ၾကားျခင္းမ႐ွိေပ။ အဂၤလိပ္စာေရးဆရာႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဂိုးလ္စမစ္၊ ဆာ၀ါလတာစေကာ႔ စေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔မွာလည္း ေက်ာင္းေနစဥ္က ထူုးခၽြန္ျခင္းမ႐ွိ၊ ဆာ၀ါလတာစေကာ႔မွာမူ လူ႔ငႏြားဟုပင္ ဆရာ၏အေခၚ ခံရေလသည္။ ဤကား ဥဒါဟ႐ုဏ္ကို အက်ဥ္းမွ် သ႐ုပ္ေပၚေအာင္ ျပလိုက္္ျခင္းေပတည္း။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းကိုစစ္လွ်င္ လူသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏တန္ဖိုးကို မည္မွ်႐ွိသည္ဟုခ်ိန္ဆရန္ တထစ္ခ်သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းမ႐ွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ေက်ာင္းတြင္တစ္ခါမွ်မေနဖူး၍ စာတစ္လံုးမွ်မသင္ဖူးသူပင္ ပညာ႐ွိျဖစ္ႏိုင္၏။ ဤကား ျဖစ္ႏိုင္သည့္အေၾကာင္းကိုု အလြန္ဆိုျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ယခု ကမၻာေပၚမွာ႐ွိသည့္ စာအုပ္အားလံုးသည္ အရင္းစစ္လွ်င္ ေလာက၏အေၾကာင္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳး မွတ္ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုမွတ္သားခ်က္မ်ားကို ေရးသူမ်ား၏အာေဘာ္ ၎တို႔၏ ေရးရာေဒသ၊ ေရးသည့္အခ်ိန္ကာလ စသည္တို႔ကိုၾကည့္၍ ေ၀ဖန္ၿပီးလွ်င္၊ ေလာက အလုပ္၀တၱရားတြင္ သံုးစြဲတတ္မွသာ စာတတ္အမွန္ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ စာမတတ္သူသည္ ေလာကအမွတ္အသားေကာင္းမြန္၍ ေနရာခ်တတ္ပါလွ်င္ စာတတ္ေနရန္မလိုေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ မူဆိုလိုနီက ၎၏အတၳဳပၸတၱိတြင္ ကၽြႏ္ုပ္ဖတ္ခဲ႔ေသာ အႀကီးဆံုးေသာစာအုပ္ကား ကၽြႏ္ုပ္ေနခဲ႔၊ ေနဆဲေသာ ေလာကႀကီးပင္တည္းဟု ေရးထား၏။ ထိုကဲ႔သို႔ စာအုပ္စာေပမွ ေက်ာ္လြန္ေသာပညာကို အဘယ္သို႔ ရအံ႔နည္း။ ထိုပညာစစ္ကိုရရန္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေတာေျပာဆို ေဆြးေႏြးလုပ္ကိုင္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္ကိုေမြးရန္ လို၏။ ဤအခ်က္ကို ပညာေရးကၽြမ္းက်င္သူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက Academic Freedom ပညာသင္ၾကားေရး လြတ္လပ္ခြင့္ဟု ေခၚေ၀ၚၾက၏။ ဤအခ်က္ကား ကမၻာ႔ရာဇ၀င္ကို တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ေျပာင္းလြဲေစသည့္ ရီေနဆန္႔ႏွင့္ ရီေဖာ္ေမး႐ွင္းေခၚ ေခတ္သစ္၀ါဒ၊ ေလာကဓာတ္ပညာျပန္႔ပြားရာ အေၾကာင္းအရပ္တည္း။ ဤအခ်က္ကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဂါတမဘုရားသခင္ ေဟာၾကားေသာ ကာလာမသုတၱန္ သေဘာအရပင္တည္း။ ထိုလြတ္လပ္စြာေတြးေတာေျပာဆို ေဆြးေႏြးလုပ္ကိုင္လိုေသာ စိတ္႐ွိရမည္ဆိုသည္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိထင္ရာ ေတြးေတာေျပာဆို လုပ္ကိုင္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ေလာက႐ွိလူအေပါင္းတို႔သည္ ေရတြင္းထဲ႐ွိ ဖားသူငယ္ကဲ႔သို႔ ေန၍မျဖစ္ေပ။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကူးလူးဆက္ဆံရေလသည္။ ယခုေခတ္အခါတြင္ ဤသို႔ကူးလူးဆက္ဆံျခင္းမွာ ပိုမို၍ နယ္က်ယ္လာေလသည္။ ယခု အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ႐ွားပါးေရးေခတ္သည္ ထိုဥပေဒကို လြန္ဆန္၍ ကိုယ္႔ဘက္ကိုယ္႔သေဘာကိုျမင္ေသာ၊ ၀ါဒေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကမၻာစစ္ႀကီး၏ ပဲ႔တင္သံျဖစ္ေလသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရာ လူတိုင္းလူတိုင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေပါင္းအသင္းသမဂၢ႐ွိမွသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အယူအဆအမွတ္အသားတို႔ကို ေတြ႔ျမင္သိ႐ွိရ၍ ပိုမိုအျမင္က်ယ္လာႏိုင္ေလသည္။ သို႔အျမင္က်ယ္မွ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အနာခံတတ္ျခင္း၊ ေစာင္မကူညီတတ္ျခင္း၊ အေျပာအဆိုအေနအထိုင္ ျပဳျပင္လာျခင္း စသည္ျဖင့္ ေလာက လူလုပ္တတ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ရ႐ွိႏိုင္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသို႔ကူးလူးဆက္ဆံအျမင္သန္ေအာင္ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားထားျခင္း၊ အသင္းအပင္းမ်ားေထာင္ျခင္း စသည္တို႔ ျပဳၾကရေလသည္။ သို႔ရာတြင္ အေပါင္းအသင္း သမဂၢအတြက္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ မေျပာရမဆိုရ မလုပ္ရမေဆြးေႏြးရလွ်င္ မ်က္စိပိတ္ထားသည္ႏွင့္ တူျပန္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏွစ္ဘက္၊ ႏွစ္ခ်က္စံုမွ ပညာေရးအစစ္မည္ေလသည္။ တဖန္ ယေန႔ျဖစ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ နက္ျဖန္ ျပည္ႀကီးသားမ်ား ျဖစ္ၾက၏ဟု ဆို႐ိုးစကား႐ွိ၏။ သို႔ျဖစ္ရာ ျပည္ႀကီးသားတို႔၏ အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ညီေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္နည္း၊ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ခိုက္နည္း၊ စကားေျပာနည္း၊ စည္းကမ္းေသ၀ပ္နည္း၊ ကိုယ္လက္က်န္းမာေရးစသည္ျဖင့္ နည္းမ်ိဳးစံုေအာင္ အသင္းအပင္းမ်ား၊ ရဲတပ္မ်ား၊ ကစားနည္းမ်ားကို ထြင္ၾကရ၏။ ထိုမွ်မက ယခုအခါ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံမွာ ခြဲစပ္၍ မျဖစ္ႏိုင္။ တ႐ုတ္ျပည္၊ စပိန္ျပည္၊ ပါလက္စတိုင္းျပည္တြင္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ဤတိုင္းျပည္ကို၎၊ ကမၻာ႔ယဥ္ေက်းျခင္းကို၎၊ လူသတၱ၀ါတို႔အား၎ မည္သို႔မည္ပံု ထိခိုက္မည္ဟု သိႏိုင္ေအာင္ ကမၻာ႔အေျခကိုလည္း မိမိရရသိႏိုင္ရန္လို၏။ ဤသည္တို႔ကား အၾကမ္းမွ် ေက်ာင္းသားတို႔လုပ္ရမည့္ ၀တၱရားမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ႐ွိ ေက်ာင္းသားအေပါင္းတို႔သည္ လႈပ္လႈပ္႐ြ႐ြျဖစ္၍ စစ္မက္တားဆီးေရး၊ အလုပ္လက္မဲ႔ ပေပ်ာက္ေရး အေၾကာင္းစနစ္ကို ႐ွာေဖြေနၾက၏။ အေျခအထူးမလွေသာ စပိန္ျပည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္တို႔တြင္ ေက်ာင္းသားတို႔မွာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေနၾကရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္အခါအေလ်ာက္လည္း ေက်ာင္းသား၏၀တၱရားလည္း ကြဲလာ၏။ ဤျပဆိုၿပီးခဲ႔ေသာ ေက်ာင္းသား၀တၱရားအားလံုးကို သိျမင္သည္ႏွင့္အညီ ေနာင္ေခတ္ဗမာျပည္ကို ဖန္တီးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယခုလူမ်ားကဲ႔သို႔ မညီမညႊတ္ မလုပ္တတ္၊ မကိုင္တတ္၊ မျဖစ္ရေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအသင္းႀကီးကို အထင္အ႐ွား တည္ေထာင္ထား၏။ ထိုအသင္းကို ၀င္ေရာက္အားေပးရန္မွာ ေက်ာင္းသားတိုင္း တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္႐ွိသူတိုင္းတို႔၏ တာ၀န္၀တၱရားပင္တည္း။ ေမာင္ေအာင္ဆန္း မႏၱေလးသူရိယ (အမ်ိဳးသားေန႔ အထူးစာေစာင္) ၁၂၉၉ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္၊ စာ ၁၇-၁၈

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up