တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္တပ္မ်ား တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ | DVB