အဓိက ငွက္ေတြကုိ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈျဖစ္တယ္ – ငွက္ပညာရွင္ ဦးသက္ေဇာ္ႏိုင္ | DVB