ပါတီအမည္တပ္ ၿမဳိ႕ရြာအမည္မ်ား တရားမ၀င္ဟု အစိုးရသတ္မွတ္ | DVB