အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အျမန္ညႇိႏႈိင္းၾကရန္ သမၼတ တုိက္တြန္း | DVB