အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးရန္ အစိုးရ သေဘာတူ | DVB