ဒုတိယအႀကိမ္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ေရး အဓိကတင္ျပ | DVB