သမၼတက ႏုိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကို ေဆြးေႏြးရန္ သီးသန္႔ဖိတ္ၾကား | DVB