လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္သားအမတ္ ခန္႔အပ္မႈ သိသူနည္းပါး | DVB