ကေလးငယ္မ်ား လူကုန္ကူးခံရမႈ အဆုိးဆုံးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာပါ၀င္ | DVB