ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကမၻာ့ဘဏ္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ကူညီမည္ | DVB