အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသမီးတန္းတူေရး အေရးႀကီးဟု သမၼတ အသိအမွတ္ျပဳေျပာၾကား | DVB