ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္ ခုိင္မာသည့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရထားေၾကာင္း သမၼတ ေၾကညာ | DVB