မေနာ္ပြဲကို ကန္႔ကြက္သည့္ လက္မွတ္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံပို႔ | DVB