ျမန္မာ့ဆန္ေစ်းမတည္ၿငိမ္မႈ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပိုမိုႀကီးထြားေစဟု ကမၻာ့ဘဏ္သတိေပး | DVB