အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးစစ္သားမ်ားကို ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ | DVB