လိပ္ကၽြန္းလူသတ္သံသယ လူငယ္ ၂ ဦး သန္ဘက္ခါ အာမခံေလ်ာက္မည္ | DVB