ေဒသတြင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ အိႏိၵယႏွင့္ ၾသစေတးလ် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ | DVB