သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအေဆာက္အအုံေဟာင္းတြင္ တုိင္တည္သစၥာျပဳ | DVB